Scoring- och AI-analyser

Scoringanalyser

Hitta tvillingar till dina bästa kunder genom avancerade statistiska beräkningar

Utgångspunkten för en scoringanalys är att definiera den kundgrupp som ni vill hitta tvillingar till (targetgruppen). Genom er historiska kunddata avseende exempelvis köpdatum, antal köp, köpsumma eller rekryteringskanal, definieras en kundgrupp som är önskvärd att hitta tvillingar till. Vi testar och utvärderar en rad algoritmer och bygger den scoringmodell som är optimal utifrån era unika kunder. Modellen rangordnar därefter prospekt på en definierad målmarknad utifrån sannolikheten att de liknar de som ingår i targetgruppen.

Styrkan med en scoringmodell som urvalsverktyg är att den utnyttjar all vår tillgängliga data i jakten på de individer som bäst stämmer överens med era kunder.

AI-Analyser

Prediktiv modell i flera dimensioner

Här finner ni den mest avancerade urvalsmetoden. I stället för att endast titta på en targetgrupp (exempelvis bra kunder) kombinerar vi flera önskvärda egenskaper. Det kan handla om en kombination av exempelvis responsbenägna kunder, kunder som är lojala och kunder som är bra betalare. Man kan se det som att det byggs specifika modeller för respektive egenskap vi vill fånga. Modellerna kombineras till en slutgiltig modell som arbetar i flera dimensioner.