Integritets- och cookiepolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Valitive. För att göra informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter mer transparent och överskådlig, har vi strukturerat vår integritetspolicy i olika delar. Vilken del av integritetspolicyn som är tillämplig för dig beror på om du besöker vår webbplats eller på något sätt kontaktat oss på Valitive. I varje del av integritetspolicyn beskrivs mer detaljerat vilka personuppgifter vi har och hur vi använder dem. Du hittar även information om dina rättigheter och hur du nyttjar dessa. För information om cookies, vänligen se vår cookiepolicy nedan.

Integritetspolicy för webbplats

I denna integritetspolicy förklaras hur personuppgifter kan komma att lagras och behandlas när du använder vår webbplats.

Valitive är personuppgiftsansvarig har ansvaret för alla personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotection@valitive.com.

Personuppgifter – definition och vad vi registrerar

En personuppgift är varje uppgift som kan användas, för sig eller tillsammans med annan information, för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller hitta en enskild person i ett sammanhang. När du besöker vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt företags namn, ditt ärendenummer eller annan information för att underlätta effektiv hantering av ditt besök.

Vänligen observera att den information du lämnar ut till oss kommer att registreras. Vi ber dig därför att vara återhållsam med känsliga personuppgifter och inte lämna ut information som faller under dataskyddsförordningens definition av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, eller politiska åsikter.

Våra produkt- och tjänsteerbjudanden är inte riktade mot barn.

Personuppgifter – så samlar vi in dem

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss vid beställning av information om våra produkter eller tjänster, oavsett om beställningen görs med hjälp av beställningsformulären på denna webbplats, genom telefonsamtal eller genom fysiskt möte
 • när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss via e-mail
 • när du laddar ner dokument från vår webbplats
 • när du anmäler dig till något av våra arrangemang eller seminarier (inklusive webbinarier)
 • från öppna offentliga källor, t.ex. LinkedIn eller företagswebbplatser

Personuppgifter – så använder vi dem

Vi kan komma att använda den information vi samlat in om dig när du har svarat på en enkät eller någon marknadskommunikation, navigerat på vår webbplats eller använt dess funktioner, i nedan beskrivna syften.

 • För att följa din användning av våra webbplatser, för att vi t. ex. ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll och de produkterbjudanden som bäst motsvarar dina intressen och behov (se vår cookiepolicy för mer information). Vår databehandling bygger då på ditt samtycke.
 • För att kunna besvara förfrågningar och beställningar och/eller tillhandahålla de beställda tjänsterna, inklusive respons på dina förfrågningar. För att kunna skicka ut marknadsmaterial, enkäter eller annat webbplatsmaterial samt för att sköta uppföljningen gentemot dig efter förfrågningar per e-post eller telefon. Vår databehandling bygger på kontrakt eller överenskommelse samt på en avvägning mellan vårt legitima intresse och förfrågningens avsändares, våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att begära in betyg på och bedömningar av produkter och tjänster. Vår databehandling bygger på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att skicka ut inbjudningar. Vår databehandling bygger på ditt samtycke. Om du är kund hos oss eller arbetar för någon av våra kunder, bygger vår databehandling på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.

E-postkommunikation

Viktigt! Kommunikation per e-post medför alltid säkerhets- och konfidentialitetsrisker. Ett e-postmeddelande är i dessa avseenden jämförbart med ett vykort. Du bör därför inte skicka e-postmeddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller sådant du inte vill att obehöriga ska kunna läsa.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och endast ett fåtal personer, med särskilda åtkomstbehörigheter och tystnadsplikt, har tillgång till dem. All känslig information/kreditvärdighetsinformation du lämnar ut krypteras dessutom med Secure Socket Layer-teknik (SSL).
Vi vidtar dessutom en rad säkerhetsåtgärder när en användare anger, skickar eller läser sin information, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi varken säljer, byter eller överför på annat sätt dina personuppgifter till utomstående part. Detta gäller dock inte gentemot webbplatsvärdar eller andra samarbetspartners vars tjänster vi använder för drift av vår webbplats, upprätthållande av vår affärsverksamhet eller fullgörande av serviceåtaganden och tjänster gentemot våra användare, under förutsättning att dessa parter accepterar att behandla personuppgifterna konfidentiellt. Vi kan också komma att lämna ut information när så krävs enligt lag eller för att upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra egna eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Ej personligt identifierbar besöksinformation kan emellertid komma att lämnas ut till utomstående part för marknadsförings- och annonseringsändamål eller andra ändamål. Sådan information samlas endast in om du givit ditt samtycke, vänligen se vår cookiepolicy för mer information.

Vi varken inkluderar eller erbjuder tredjepartsprodukter eller -tjänster på vår webbplats.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge de behövs för våra syften. Lagringstiden för personuppgifter varierar beroende på ändamålet vi använder dem för.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Tillgång: Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi har lagrade om dig samt rätt att veta för vilka ändamål vi använder dessa personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet när du begär information enligt denna rättighet. När vi mottar sådan begäran svarar vi så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi bedömer mottagen begäran om radering från fall till fall och svarar så snart vi kan och senast inom en kalendermånad. Om du är upphovsman till något innehåll på Valitive och vill ha detta innehåll raderat, vänligen meddela oss detta.
 • Begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa fall, exempelvis om du anser att uppgifterna inte är korrekta eller om du motsätter dig vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss på dataprotection@valitive.com.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder länkarna för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från tredje part, upphör denna policy att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under respektive webbplats regler och policy.

Invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten. Deras kontaktuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookie-policy

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookies lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookien finns. Cookies innehåller även en tidsstämpel som anger när de slutar fungera. Mer information om tidsstämpling och sista funktionsdatum finns i avsnittet Tillfälliga respektive varaktiga cookies.

Cookie-kategorier

Cookies kan delas in i olika kategorier. På Valitives webbplats används fyra kategorier:

Kategori Nödvändig

Cookies i den här kategorin krävs för att webbplatsen ska gå att använda, genom att aktivera t.ex. webbplatsnavigering och andra grundfunktioner. Utan nödvändiga cookies kan webbplatsen inte fungera som den ska. Ändamålet med cookien är alltså att hemsidan ska fungera korrekt. För behandling av cookies i kategori Nödvändig stödjer vi oss på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Kategori Inställningar

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i. Ändamålet med insamlingen är att göra webbsidan mer användarvänlig, så att den kommer ihåg vilka inställningar du valt. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke.

Kategori Statistik

Cookies i den här kategorin samlar anonymt in information som hjälper webbplatsägaren att få en överblick över hur besökarna använder webbplatsen. Ändamålet med insamlingen är att analysera beteendet på webbplatsen för att kunna göra den bättre. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke.

Kategori Marknadsföring

Cookies i den här kategorin används för att följa besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser och reklam som användaren uppfattar som relevanta och intressanta och som därmed är mer värdefulla för sina utgivare och för tredjepartsannonsörer. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke.

Tillfälliga respektive varaktiga cookies

Tillfälliga cookies

En tillfällig cookie, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookies raderas normalt av webbläsarprogrammet när det stängs av. Till skillnad från varaktiga cookies har tillfälliga cookies ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookies.

Varaktiga cookies

En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookien förblir sparad, kommer informationen den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookien tillhör och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookien tillhör. Varaktiga cookies används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter så att användaren inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök.

Din kontroll över cookies

Om du inte vill acceptera alla cookies, kan du välja urval av cookies. Detta görs antingen vid ditt första besök på hemsidan eller genom att välja ”inställningar för cookies” längst ner på hemsidan. Vårt utgångsläge är att inga cookies är påslagna från start så att du har möjlighet att göra ett eget val av vilka cookies du vill aktivera. Genom att aktivera valbara cookies ger du ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och det kan du göra genom att ändra urvalet av cookies.