Information om behandling av personuppgifter inom sök- och bevakningstjänster

Personuppgiftsansvarig

Valitive Credit AB (nedan ” Valitive”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Valitive och tillhandahålls inom ramen för sök- och bevakningstjänster från vår personinformationsdatabas.

Ändamål och rättslig grund

Valitives personinformationsdatabas innehåller uppgifter om privatpersoner i Sverige, där uppgifterna används för tillhandahållande av bl.a. verifiering, kontroll och uppdatering av våra kunders kundregister. För den aktuella databasen har Valitive sökt grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), genom ett frivilligt utgivningsbevis från Myndigheten för Press Radio och TV. För personuppgifter som publiceras med stöd av YGL gäller alltså andra regler än GDPR.

Kategorier av personuppgifter vilka behandlas

I vår personinformationsdatabas samlas och behandlas information om bland annat privatpersoners namn, adress, telefonnummer, personnummer.

Kategorier av mottagare

Personuppgifterna från Valitives personinformationsdatabas lämnas ut till Valitives kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av tjänster inom identifiering, verifiering och kontroll samt uppdatering av sina kundregister. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra återförsäljare, Valitives koncernbolag eller underleverantörer som hanterar utveckling och drift av våra system.

Underleverantörer och överföring

Valitive använder sig av underleverantörer som kan komma att behandla dina personuppgifter för Valitives räkning. Lagring eller annan behandling sker inom EU. Valitive vidtar alltid lämpliga säkerhetsåtgärder avseende den aktuella behandlingen.

Lagring och gallring

Uppdatering av personinformationsdatabas sker löpande och Valitive sparar personuppgifter i enlighet med vår vid var tid gällande gallringspolicy.

Kontaktuppgifter:

Valitive Credit AB
DPO: Clara Kjellman, Alektum Group, Box 11108, 404 23 Göteborg
Telefon 031-393 29 02

Klagomål

Om du anser att Valitives behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm eller www.imy.se.