Information om behandling av personuppgifter inom kreditupplysningsverksamhet

Personuppgiftsansvarig

Valitive Credit AB (nedan ”Valitive”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Valitives kreditupplysningsverksamhet.

Legitimt behov

För att en kund ska kunna beställa en kreditupplysning om en privatperson och Valitive därmed lämna ut sådana uppgifter krävs det att kunden har ett legitimt behov för att inhämta en kreditupplysning. Ett legitimt behov är tex. ett behov av att göra en ekonomisk riskbedömning på grund av att kunden och en privatperson har eller ska ingå ett kreditavtal, kreditköp, bostadshyra mm.

Ändamål och rättslig grund

Valitive bedriver kreditupplysningsverksamhet med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten. Kreditupplysningar som lämnas ut till våra kunder syftar till att utgöra råd eller ledning för kundens bedömning av en privatpersons betalningsförmåga och ekonomiska situation för att kunden ska kunna fatta beslut om t.ex. ett lån, kreditköp, telefonabonnemang eller bostadshyra.

Bestämmelserna för hur Valitive ska bedriva sin kreditupplysningsverksamhet återfinns och regleras i Kreditupplysningslagen (KUL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen av personuppgifter för kreditupplysningsändamål utgör ett allmänt intresse som är den rättsliga grunden för behandlingen enligt artikel 6 e i dataskyddsförordningen och innebär att Valitive får behandla personuppgifterna utan enskildas samtycke.

Kategorier av personuppgifter vilka behandlas

Inom ramen för sin kreditupplysningsverksamhet behandlar Valitive avseende privatpersoner uppgifter om bl.a. namn, adress och personnummer, civilstånd och inkomst, skuld och utmätningsuppgifter, uppgift om konkurs, skuldsanering och förvaltarskap, uppgift om fastighet samt uppgift om tidigare utlämnad upplysning.

Uppgifterna hämtas från svenska offentliga myndigheter och informationen uppdateras olika beroende på vad det är för information, där exempel redovisas nedan:

 • Allmänna uppgifter
  SPAR, Personnummer namn och adress samt civilstånd. Uppgifterna uppdateras veckovis.
 • Inkomstuppgifter
  Skatteverket, uppdateras i samband med slutskattebeskedet.
 • Betalningsanmärkningar
  Skatter och allmänna avgifter från Kronofogdemyndigheten uppdateras 5 ggr/vecka, Betalningsföreläggande (”ej betald faktura”) uppdateras 1 ggr/vecka. Misslyckat utmätningsförsök kommer från Kronofogdemyndighet 5 ggr/vecka.
 • Skuldsaldo
  Den aktuella skulden hos Kronofogdemyndigheten uppdateras hos oss varje vecka.
 • Förkommen id-handling, spärrat personnummer
  Uppgiften registreras av den drabbade personen och uppdateras löpande.
 • Skuldsanering
  Informationen uppdateras 5 ggr/vecka och visas i upplysningen i 5 år eller då saneringen är klar.
 • Fastighetsuppgifter
  Ägare och detaljer om fastigheten kommer från Lantmäteriet och uppdateras löpande. Taxerade värdet på fastigheten får vi från Skatteverket 1 ggr per år.
 • Telefonnummer
  Telefonnummer från samtliga operatörer uppdateras löpande.

Kategorier av mottagare

Personuppgifterna lämnas ut till Valitives kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av underlag för sina kreditbeslut. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra återförsäljare, Valitives koncernbolag samt eventuella underleverantörer.

Underleverantörer och överföring

Valitive använder sig av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för Valitives räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har Valitive säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Uppgifterna om privatpersoner lagras i tre år från den dag då uppgiften registrerades eller beslutades hos den offentliga myndigheten som är källan för Valitives behandling eller tre år från det att förhållandet upphörde. Uppgift om tidigare obetald skuld hos Kronofogden s.k. historiskt skuldsaldo lagras upp till 24 månader. Uppgift om skuldsanering lagras i fem år. Uppgift om omfrågningar, d.v.s. om det tidigare har lämnats ut en kreditupplysning om en privatperson, lagras i ett år. Vissa särskilda lagringstider gäller för företag där uppgift om skuldsanering lagras i tre år och uppgifter om bolagets ledning sparas i fem år.

Dina rättigheter

Valitive ansvarar för att behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du har rätt att få information av oss om användningen av de personuppgifter som rör dig, samt kopia på personuppgifterna, ett så kallat registerutdrag. Mer om dina rättigheter kan du läsa om i Allmänna upplysningar om personuppgiftsbehandling inom Valitive.

Kontaktuppgifter

Vill du utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta Valitive Credit AB på Box 11108, 404 23 Göteborg. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på e-post dataprotection@valitive.com

Klagomål

Om du anser att Valitives behandling av personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige kan detta ske till: Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 STOCKHOLM eller www.imy.se.