Allmänna upplysningar om personuppgiftsbehandling inom Valitive

Fysisk individ registrerad i folkbokföringsregistret

Kategorier av personuppgifter

Vid rättelser av felaktigheter behandlar vi de uppgifter som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utföra rättelserna.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Behandling sker på din, eller annans begäran att åtgärda och rätta felaktiga eller missvisande uppgifter som förekommit i kreditupplysningen.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 c i dataskyddsförordnigen, eftersom den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Insamling av uppgifterna

Vid begäran av rättelse samlar vi in uppgifter från andra inkassobolag, Kronofogdemyndigheten samt dig själv.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Uppgifterna sparas under den tid de bedömts vara nödvändiga för de angivna syftena eller efter vad som följer av lag.

Skydda fysiska individer från bedrägeri / ID-kapning (bedrägerispärr)

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som anges av dig i begäran avseende bedrägerispärr.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Behandlingen sker på din begäran och i syfte att kunna spärra din kreditupplysning och därmed försvåra för bedragare att lyckas med bedrägeriförsök och ID-kapning.

Rättslig grund

Personuppgiftsbehandlingen sker på grundval av artikel 6 f, vårt intresse att kunna tillhandahålla dig möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för ytterligare bedrägerier/ID-kapningar, samt administrera detta.

Insamling av uppgifterna

Från dig själv samt från de kreditupplysningsbolag som ingår i samarbete vid utbyte av spärrade uppgifter.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Våra kunder som har ett legitimt behov.
 • Andra kreditupplysningsbolag anslutna till ett gemensamt arrangemang, för att även de ska kunna skydda dig mot bedrägerier och ID-kapning.
 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Uppgiften om bedrägerispärr sparas i bolagets interna logg i 12 månader efter att spärren upphört.

Hantera frågor om kreditupplysningsverksamheten och personuppgiftsbehandling

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter om kommunikation och agerande avseende ett kundärende.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen är att hantera dina förfrågningar av olika art (kundservice), exempelvis svara på frågor om betalningsanmärkningar och kreditupplysningar, men också hantera rättelser och skicka dig information om personuppgiftsbehandling.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 f, vårt intresse av att besvara och hantera dina förfrågningar, i vissa fall följer det av lag att tillhandahålla dig viss information eller utföra en viss åtgärd, det ligger då i vårt intresse att följa lag.

Insamling av uppgifter

Från dig själv.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Vi raderar uppgifterna med ett intervall om sex månader om inte omständigheter i det enskilda fallet kräver längre behandling. Vissa utförda åtgärder loggas i kreditupplysningsregistret och följer då loggens gallringsintervall.

Tillhandahållande och administration av tjänsterna

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter (inte personnummer), uppgift om bolag och titel samt kontaktuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Vi behöver behandla personuppgifter om anställda hos våra kunder och leverantörer för att ingå och administrera avtal, hantera access till vår webb och behörighetsstyrning samt för att kunna identifiera användare.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 f i dataskyddsförordnigen, vårt intresse att ingå och fullgöra avtal med kund, samt bedriva verksamheten på ett informationssäkert och integritetsskyddande sätt.

Insamling av uppgifter

Från dig själv och eller din arbetsgivare.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Uppgifterna sparas under den tid som avtalet med din arbetsgivare gäller. Uppgifter i avtalshandlingar kan komma att sparas under en tid om 10 år efter avtalets upphörande. Uppgifter som skapas för ditt nyttjande av tjänsterna behandlas under den tiden du har tillgång till inloggningsuppgifter och en tid om 12 månader därefter.

Kontrollera att våra tjänster används enligt avtal och lag samt felsök

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter (inte personnummer), användaruppgifter, uppgift om bolag och titel, kontaktuppgifter, uppgift om ditt användande (loggar).

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Vi behöver kontrollera att våra tjänster används för de syften som din arbetsgivare uppgett, samt enlighet med avtalet och lag. Vidare behöver vi kunna felsöka i våra tjänster när så behövs.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 f i dataskyddsförordnigen, vårt intresse att kunna: kontrollera att tjänsterna används i enlighet med avtal och lag, utreda fel samt bedriva verksamheten på ett informationssäkert och integritetsskyddande sätt.

Insamling av uppgifter

Från dig själv och eller din arbetsgivare.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Loggarna sparas i 12 månader beräknat från det att uppgiften utfördes.

Hantera kundservice

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter (inte personnummer), kontaktuppgifter, kommunikation, uppgift om agerande och kundärendet, bolag och titel.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

För att kunna besvara kundfrågor och kommunicera med dig behöver vi behandla dina personuppgifter tillsammans med den information som krävs för att hantera det enskilda fallet. Exempelvis när du kommunicerar med oss via e-mail och telefon.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 f i dataskyddsförordnigen, vårt intresse att vara behjälpliga mot kunder och hantera/lösa deras frågor, samt kunna fullgöra avtalet med kund.

Insamling av uppgifter

Från dig själv och eller din arbetsgivare.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Kommunikationen i ett kundärende sparas i 6 månader från det att ärendet anses hanterat.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, kommunikation, uppgift om agerande och ärendet, bolag och titel, uppgifter som är nödvändiga i det enskilda fallet.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Inom ramen för att hantera, bemöta eller göra gällande ett rättsligt anspråk är personuppgifter som ingår i det enskilda ärendet nödvändiga.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 f i dataskyddsförordnigen, vårt intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Insamling av uppgifter

Från dig själv och eller din arbetsgivare.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Vår kund som ärendet avser.
 • Legala ombud så som advokatbyrå, samt myndighet så som tingsrätt eller Kronofogden.
 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Uppgifterna behandlas under den tid som är nödvändig för detta syfte.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter

Uppgifter som behandlas är uppgifter som är nödvändiga i det enskilda fallet såsom verifikationsunderlag.

Ändamål med personuppgiftsbehandling

Som bolag har vi en skyldighet att hålla bokföring och spara bokföringsunderlag, ibland kan sådant underlag innehålla personuppgifter exempelvis om du är angiven som referens på en faktura.

Rättslig grund

Behandlingen sker på grundval av artikel 6 c i dataskyddsförordnigen, fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Insamling av uppgifter

Från dig själv och eller din arbetsgivare.

Kategorier av mottagare

Vi delar enbart dina personuppgifter med andra om det är nödvändigt för att uppnå våra ovannämnda syften.

 • Myndighet så som Skatteverket.
 • Tjänsteleverantörer som genomför IT-drift och support.
 • Valitives koncernbolag när det krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Underleverantörer och överföring

Vi använder oss av underleverantörer (personuppgiftsbiträden) som kan komma att behandla personuppgifter för vår räkning. Lagring eller annan behandling sker såväl inom EU som utanför EU. I händelse av att överföring sker till s.k. tredje land har vi säkerställt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas samt att överföringen följer GDPR:s bestämmelser om tredjelandsöverföring.

Lagring och gallring

Uppgifterna sparas i enlighet med bokföringslagen d vs 7 + 1 år.

De registrerades rättigheter

Du har kontrollen över dina personuppgifter. Detta är dina rättigheter.

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal lagstadgade rättigheter. Vilka dessa är anges nedan. För att kunna tillgodose dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få information av oss om användningen av de personuppgifter som rör dig, samt kopia på personuppgifterna, ett s k registerutdrag.

Rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Om vi upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig kommer vi att på eget bevåg rätta dem. Om du anser att en uppgift är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Rätt att få uppgifter raderade

Du har i vissa fall rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Vi kommer dock inte kunna ta bort dina uppgifter om det föreligger tvingande berättigade intressen, rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att fortsätta behandlingen exempelvis för bokföringsändamål och kreditupplysningsändamål.

Rätt att invända

Du rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter för utförande av en uppgift av allmänt intresse, eller för vårt berättigade intresse. Vi kommer enbart fortsätta behandlingen om vi bedömer att det föreligger tvingade berättigade skäl för detta, samt att dessa skäl väger tyngre än den registrerades intressen, friheter och rättigheter.

Rätt att avsäga dig direktmarknadsföring

Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direktmarknadsföringsändamål, för det fall vi företar sådana åtgärder.

Rätt att flytta din data

Du har också rätt att få ta del av de personuppgifter vi hanterar, när vi fullgör ett avtal med dig och/eller om du givit oss ditt samtycke, i ett maskinläsbart format (om så är tekniskt möjligt kan vi hjälpa till med flytten av dessa till annan part).

Rätt att ta tillbaka samtycke

Om vi använder dina personuppgifter på grundval av att du givit oss ditt samtycke, har du rätt att närsomhelst återkalla detta.

Är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling? Så här lämnar du klagomål.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten. Deras kontaktuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20 Stockholm.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring ovanstående på dataprotection@valitive.com.

OBS! Mail innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt, du kan likställa det med ett vykort. Ange därför inte information som är känslig eller som du inte vill att obehörig person ska kunna ta del av.